Regulamin Konkursu #FitZwierzaki

 

Regulamin konkursu „#FitZwierzaki”

 

REGULAMIN KONKURSU „#FitZwierzaki” zwany dalej jako „Konkurs”.

1. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem konkursu jest spółka Petmedica.pl sp. z o.o.. z siedzibą
  w Warszawie, adres: ul. Niemcewicza 17/11, 02-306 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000739662, REGON: 380163584, NIP: 9512462441, (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem strony Organizatora znajdującej się pod adresem https://www.facebook.com/abonament.pethelp/ (zwana dalej: „Fanpage Pethelp”), zamieszczonej w serwisie Facebook.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook. Serwis Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec uczestników za przeprowadzenie Konkursu. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Użytkowników są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.
 4. Konkurs trwa od 15.03.2019 r. od godz. 12.00 do 22.03.2019 r. do godz. 23:59.
 5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 7. Niniejszy regulamin („Regulamin”) stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

2. Uczestnictwo w Konkursie.

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
 2. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada swój profil w serwisie Facebook, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 3 poniżej.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Zlecającego i Organizatora, osoby działające na zlecenie Organizatora w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodziny wszystkich wymienionych wcześniej osób, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, powinowaci, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
 4. Uczestnik biorąc udział w Konkursie, oświadcza, że:
  • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  • wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania;
  • jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
 5. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik może korzystać wyłącznie ze swojego własnego profilu w serwisie Facebook. Korzystanie z jakichkolwiek innych profili, w tym zwłaszcza profili fikcyjnych lub profili innych osób jest zakazane i stanowi rażące naruszenie Regulaminu oraz podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie wraz z pozbawieniem praw do przyznanej Nagrody.

3. Nadzór nad prawidłowością Konkursu.

 1. Organizator z dniem rozpoczęcia Konkursu powoła komisję konkursową („Komisja”), w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora.
 2. Zadaniem Komisji będzie nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie laureatów Konkursu. Komisja będzie w szczególności odpowiedzialna za:
  • Zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowo zgłoszonym Uczestnikom;
  • Zabezpieczenie zgodności wyboru laureatów z postanowieniami Regulaminu i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności;
  • Sprawdzenie posiadanych uprawnień do odbioru nagród przez laureatów;
  • Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji związanych z uczestnictwem i przebiegiem Konkursu.

4. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie trwania Konkursu wykonać zadanie konkursowe.
 2. Organizator w dniu 15.03.2018 r. na Fanpage Pethelp umieści informacje o ogłoszeniu Konkursu („Post konkursowy”)
 3. Zadanie konkursowe polega na:
  • zamieszczeniu przez Uczestnika w komentarzu pod Postem konkursowym, autorskiego zdjęcia przedstawiającego jego psa lub kota,
 4. Spośród wszystkich prawidłowo przesłanych Zgłoszeń, Komisja wybierze dwie osoby, które otrzymają Nagrodę. Jedną w kategorii pies, drugą w kategorii kot.
 5. Zgłoszenie do Konkursu nie może zawierać treści niecenzuralnych, obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
 6. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie do Konkursu udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, 10-letniej licencji na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności poprzez dodanie logo Organizatora, publikację
  w Internecie, w kanałach social mediowych Organizatora, wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu i działalności Organizatora, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
 7. Jeden Uczestnik może nadesłać wiele Zgłoszeń, przy czym może być mu przyznana tylko jedna Nagroda.
 8. Poprzez Zgłoszenie do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, Uczestnik oświadcza, że Zgłoszenie stanowi przejaw jego własnej twórczej działalności oraz nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych praw osób trzecich, a Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do dokonania Zgłoszenia.
  W przypadku gdyby Zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności autorskie prawa majątkowe lub osobiste, dobra osobiste lub prawo do wizerunku, Uczestnik zobowiąże się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw, z wyjątkiem obowiązków i odpowiedzialności spoczywających w tym zakresie na Organizatorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

5. Zasady wyłaniania Laureatów.

 1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję tylko spośród Uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 4 Regulaminu.
 2. Spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń do Konkursu, Komisja wyłoni po jednym zwycięzcy ,w kategorii:
  • pies
  • kot

oraz przyzna autorom („Laureatom”) po jednej Nagrodzie.

 1. Do dnia 24.03.2019 r. Organizator ogłosi wyniki Konkursu.
 2. Laureaci Konkursu powiadomieni zostaną o wygranej poprzez wysłanie informacji
  o wygranej za pośrednictwem odpowiedzi na komentarz Uczestnika pod Postem konkursowym w terminie do dnia 25.03.2019 r. z prośbą o przesłanie na adres e-mail Organizatora: kontakt@pethelp.pl, potwierdzenia przyjęcia Nagrody wraz z dostarczeniem następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail Laureata. Wraz z danymi o których mowa powyżej, Laureaci zobowiązani będą do przesłania na w/w adres e-mail Organizatora, oświadczenia o treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Petmedica Sp. z o.o. w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, celem przesłania mi nagrody w konkursie „#FitZwierzaki”.
 3. W przypadku niedostarczenia przez Laureatów wszystkich w/w danych oraz oświadczenia, w terminie 3 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo danego Laureata do Nagrody wygasa. W takiej sytuacji Komisja wybierze kolejną osobę, aż do wyłonienia Laureata, który spełnia wszystkie wymogi stawiane w niniejszym Regulaminie.

6. Nagrody.

 1. Nagrodę w Konkursie stanowi:
  • Abonament Platinum Pethelp  dla psa o wartości 239,7 złotych,
  • Abonament Platinum Pethelp dla kota o wartości 209,7 złotych.
 1. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego), ani możliwość przeniesienia prawa do Nagrody na osobę trzecią.
 2. Nagrody zostaną wysłane w terminie 2 dni roboczych od dnia przesłania przez Uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania Nagrody, zgodnie z § 5 ust. 3-4.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników, w tym za brak możliwości przekazania Nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

7. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na adres email Organizatora kontakt@pethelp.pl z dopiskiem „Konkurs”. Reklamacje należy składać w terminie 10 dni od daty opublikowania Laureatów.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres email, adres do korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis
  i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
 3. Nadesłane reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 10 (słownie: trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

8. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa,
  a w szczególności na zasadach przewidzianych ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem niezbędnym do przekazania Nagrody. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.
 5. Dane osobowe Laureatów Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora, tylko
  i wyłącznie dla celów Konkursu, w celu komunikacji oraz w celu przekazania im Nagrody i jej rozliczenia.
 6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród Laureatom.

9. Postanowienia końcowe.

 1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu.
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu, wynikających w szczególności z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym nieprzestrzegania zasad Regulaminu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć daną osobę z Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, bez podawania przyczyn.
 4. Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540).
 5. Regulamin obowiązuje od 15.03.2019 r.