UWAGA! Zmiana oferty
Aktualne ceny pakietów PETHELP dostępne tylko do 3.06. Po tym okresie nastąpi podwyżka cen. Komunikat nie dotyczy obecnych Klientów.

Regulamin konkursu „#FitZwierzaki”

 

REGULAMIN konkursu „#FitZwierzaki”

§ 1

Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem Konkursu jest PETHELP Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Studenckiej 41, 02-735 Warszawa, kapitał zakładowy 291 850,00 zł, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod Nr 0000739662, NIP 951-24-62-441, REGON 380163584, zwany dalej Organizatorem.
2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (tj. z dnia 8 kwietnia 2015 r. – Dz.U. z 2015 r. poz. 612 z późn. zm.).
3. Udział w Konkursie może wziąć wyłącznie osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyła 18 osiemnaście lat, posiada założone konto na stronie PETHELP oraz spełnia wymóg o którym mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu, zwana dalej „Uczestnikiem”.
4. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu oraz podmioty bezpośrednio zaangażowane w organizację Konkursu i ich pracownicy.
6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach Konkursu Uczestnik, który spełni wymogi przewidziane Regulaminem, ma możliwość otrzymania Nagrody przewidzianej w Regulaminie, ufundowanej przez Organizatora.
7. Konkurs trwa od dnia 07.01.2023 od godz. 08:00 do 31.01.2023 do godz. 23:59
8. Informacje związane z Konkursem przekazywane będą za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Organizatora, czyli https://www.facebook.com/pakiety.pethelp/
9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany, a Organizator w pełni zwalnia serwis z odpowiedzialności związanej z niniejszym konkursem, w tym w szczególności z odpowiedzialności względem jego uczestników.

§ 2

Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad.
2. Zadanie konkursowe polega na:
a. Zamieszczeniu przez Uczestnika w komentarzu pod postem konkursowym, zdjęcia przedstawiającego etap pokonywania wybranego zadania z platformy grywalizacjnej dostępnej dla posiadaczy pakietów Pethelp wraz z komentarzem o tym jak można spędzać aktywnie czas ze swoim zwierzakiem,
b. Zebraniu jak największej ilości polubień pod opublikowanym przez Uczestnika zdjęciem.
3. Jeden uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
4. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia zgłoszeń nieprawidłowych lub niepełnych.
5. Komentarze obraźliwe, niezwiązane z tematem, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji oraz uznane za spam (włącznie z reklamą innych produktów), mogą zostać natychmiast usunięte przez Organizatora i nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
6. Zwycięzców Konkursu wybiera Jury konkursowe, przy czym decydująca będzie ilość zebranych polubień pod komentarzem.
7. Zwycięzcami Konkursu zostanie 5 osób, które spełnią warunki konkursu, uzyskają największą ilość polubień, a zdjęcia i komentarze konkursowe zostaną subiektywnie uznane przez Jury Konkursu za najbardziej kreatywne i oryginalne.
8. Ocenie podlegać będzie całościowy komentarz zgłoszony do Konkursu.
9. Zwycięzca będzie wyłoniony na podstawie niezależnej decyzji Jury, w dniu 06.02.2023.
10. Decyzja będzie podana na stronie https://www.facebook.com/pakiety.pethelp/.
11. Organizator poprosi zwycięzców o kontakt w dniu ogłoszenia wyników Konkursu.
12. Organizator zastrzega sobie prawo poproszenia wybranych Uczestników o podanie danych osobowych umożliwiających prawidłowy odbiór Nagrody.
13. Każdy z Uczestników może zostać poproszony przez Organizatora do okazania dowodu potwierdzającego prawdziwość podanych danych osobowych.

§ 3

Przyznawanie i wydawanie nagród
1. Nagrody
a. 3 x bony podarunkowe do sklepu o wartości 100 zł
b. 2 x książka „Nie dla psa (i kota) kiełbasa, czyli jak zdrowo karmić swojego zwierzaka”
c. Niespodzianki od firmy Pethelp
2. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.
3. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na równowartość w gotówce, ani na nagrody innego rodzaju.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadkach:
a. braku kontaktu ze strony uczestnika do wyznaczonego terminu, czyli najpóźniej 12.02.2023 do godz. 23:59
b. nie odebrania w terminie nagrody.
5. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, ale wówczas nie podlega ona wydaniu w Konkursie. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
7. Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność w przypadku niemożności podjęcia Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
8. Nagrody wydane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, zwolnione z opodatkowania są nagrody, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2 000 zł.

§ 4

Dane Osobowe Uczestników Konkursu
1. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych w przypadku otrzymania Nagrody, w postaci imienia i nazwiska na stronie internetowej:
https://www.facebook.com/pakiety.pethelp/.
2. Przystępując do uczestnictwa w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu dla potrzeb Konkursu oraz zapewnia i gwarantuje że posiada zgodę osób trzecich na zamieszczenie ich danych w komentarzu pod postem konkursowym i na ich udostępnienie do przetwarzania przez Organizatora, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, na zasadach opisanych w Regulaminie.
3. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu PETHELP Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Studenckiej 41, 02-735 Warszawa.
4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych każdy uczestnik Konkursu może skontaktować się bezpośrednio z PETHELP Sp. z o.o. mailowo kontakt@pethelp.pl
5. Chcemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o zakresie gromadzonych danych, celu przetwarzania jak również sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy bezpośredni kontakt z Facebook lub zapoznanie się z polityka prywatności portalu Facebook.
6. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
7. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu obejmować będzie: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, indeksowanie oraz opracowywanie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w przepisach RODO.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do celu związanego z organizacją Konkursu jak również do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.
9. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania konkursu, a Zwycięzców Konkursu z uwagi na przepisy prawa podatkowego przez czas trwania konkursu oraz przez okres 5 lat kalendarzowych, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym odbył się konkurs.
10. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo żądania od Administratora Danych Osobowych pod wskazanym w pkt.4 adresem e-mail lub osobiście w siedzibie Administratora do:
a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
b. sprostowania swoich danych osobowych;
c. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
d. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych,
f. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na legalność procesu przetwarzania danych osobowych dokonanego przez takim cofnięciem
g. wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 5

Prawa autorskie
1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie konkursowe.
2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że zamieszczone przez niego utwory nie naruszają przepisów obowiązującego prawa i dobrych obyczajów, ani praw lub dóbr osobistych osób trzecich, a jego prawa majątkowe do tych utworów nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone.
3. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do swojej odpowiedzi i zdjęcia , na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach promocyjnych i marketingowych.
4. Uczestnik przesyłając opis i zdjęcie zapewnia Organizatora, że zdjęcie i opis nie naruszają praw osób trzecich a w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich, jest twórcą (autorem) zamieszczonego zdjęcia i opisu oraz że przysługują mu do nich prawa autorskie w zakresie niezbędnym do przeniesienia na Organizatora praw autorskich o których mowa w ust 3. Ponadto w przypadku gdy na zamieszczonym zdjęciu zostały utrwalone wizerunki osób Uczestnik oświadcza i zapewnia że posiada zgody tych osób na zamieszczenie ich wizerunków utrwalonych na zdjęciu w powszechnie dostępnej sieci internet i ich utrwalania i rozpowszechniania w zakresie określonym w ust 5 poniżej.
5. Przesyłając opis i zdjęcie Uczestnik przenosi na Organizatorowi zgodnie z postanowieniami art. 921 § 3 kodeksu cywilnego na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych prawa autorskie majątkowe do korzystania z treści konkursowych, o których mowa w § 2.2 niniejszego regulaminu, na wszelkich znanych polach eksploatacji w tym :
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono -wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 5.3. b) powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
6. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania i udzielania zgody na wykonywanie praw zależnych do treści konkursowych, w tym ich opracowywania.
7. Uczestnik upoważnia Organizatora do rozpowszechniania przekazanych treści konkursowych (zarówno w wersji oryginalnej jak i w ramach opracowania) bez podawania imienia i nazwiska ani pseudonimu autora (uczestnika).

§ 6

Postępowanie reklamacyjne
1. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z uczestnictwem w Konkursie. Reklamację należy zgłosić w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamację należy wnieść w okresie trwania Konkursu lub nie później niż w terminie 2 miesięcy liczonych od dnia jego zakończenia.
2. Reklamacje dotyczące przekazania Nagród można składać w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Uczestnika.
3. Reklamacje rozpatrywane będą nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą.

§ 7

Uwagi końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jawny i dostępny na stronie https://www.facebook.com/pakiety.pethelp/ w komentarzu pod postem konkursowym.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której zgłoszenie w Konkursie wysyłane zostanie przez osoby nieuprawnione. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych, czy danych innej osoby. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi osoba podająca dane.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez Uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn nie leżących po jego stronie.
5. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie Serwisu Instagram, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet, wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet.
7. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia niezgodnego z prawdą, Uczestnik zobowiązuje się:
a. zwolnić Organizatora Konkursu z obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań lub zadośćuczynień z tego tytułu;
b. pokryć poniesione w związku z tym przez Organizatora koszty jakichkolwiek kar lub zasądzonych przez sąd obowiązków, zmierzających do usunięcia skutków naruszeń, jak w szczególności kosztów złożenia publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie,
c. pokryć koszty poniesione w związku z tym przez Organizatora, a w szczególności koszty obsługi prawnej;
8. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych są całkowicie dobrowolne.
9. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
10. Organizator, w zakresie w jakim dopuszczają to obowiązujące przepisy zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
11. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania.