fbpx

Regulamin serwisu

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

PETHELP.PL

 

1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, jak również warunki dokonywania sprzedaży voucherów przez Usługodawcę (Sprzedawcę) pod domeną https://www.pethelp.pl .
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Usługodawcą ( Sprzedawcą ) w ramach serwisu jest Pethelp sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-306), przy ul. Niemcewicza 17, lokal 11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS : 0000739662, NIP 951-24-62-441, REGON 380163584.
 4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja. Uznaje się, że przeczytanie i akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem przez Przedsiębiorcę informacji konsumentowi , o których jest mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta – Dz. U. z 2014 poz. 827), informacje te są zawarte w poniższych punktach regulaminu.
 5. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa (jedna z następujących): Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge zaktualizowaną do najnowszej wersji.
 6. Strony związane są postanowieniami niniejszego Regulaminu.


2. Pojęcia i definicje

 

 I. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Formularz Rejestracyjny – formularz, w którym Klient podaje szczegółowe dane potrzebne do dokonania zamówienia.
 2. Klient – konsument lub przedsiębiorca, który dokonuje zakupu e-vouchera na usługi weterynaryjne realizowane u Partnera Pethelp .
 3. Konto Użytkownika – przydzielony danemu Użytkownikowi panel, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu Internetowego;
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lecz posiadająca zdolność prawną, dokonująca czynności prawnej w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 6. Partner Pethelp – wystawca voucherów i świadczeniodawca leczenia weterynaryjnego tj. zakład leczniczy dla zwierząt, który zawarł umowę o współpracy z Pethelp na podstawie Regulaminu Współpracy. Usługi weterynaryjne będą świadczone w zakładzie leczniczym przez lekarzy weterynarii, mających prawo wykonywania zawodu zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych z dnia 21 grudnia 1990 r.
 7. Posiadacz e-vouchera- osoba, która okazuje e-vouchera lub jest uprawniona do jego realizacji u Partnera Pethelp. Każdy e-voucher jest przypisany do określonego mikroczipu zwierzęcia.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin.
 9. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Usługodawca (Sprzedawca) – Pethelp sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-306), przy ul. Niemcewicza 17, lokal 11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS : 0000739662, NIP 951-24-62-441, REGON 380163584.
 11. Użytkownik – osoba, która korzysta z usług serwisu pethelp.pl
 12. E- voucher – dokument na okaziciela dostępny online, wystawiony przez Partnera Pethelp uprawniający do bezgotówkowego nabycia od Partnera Pethelp usług weterynaryjnych.
 13. zwierzę – pies lub kot klienta.

 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

I. Oświadczenia

 1. Przedmiotem działalności Usługodawcy (Sprzedawcy) jest świadczenie określonych usług w ramach serwisu, jak również sprzedaż e-voucherów na rezerwację usług weterynaryjnych, wystawionych i realizowanych u Partnerów Pethelp.
 2. Usługodawca oświadcza, iż zawarł stosowne umowy o współpracy z Partnerami Pethelp, będącymi wystawcami e-voucherów oraz jednocześnie świadczeniodawcami zarezerwowanych usług weterynaryjnych. Na mocy umów z Partnerami Pethelp Usługodawca (Sprzedawca) jest w posiadaniu e-voucherów na rezerwację usług weterynaryjnych przeznaczonych dla klientów.
 3. Dostępne na stronie portalu e-vouchery na określone usługi weterynaryjne, pokrywające koszty leczenia weterynaryjnego realizowanego u Partnerów Pethelp nie stanowią polisy ubezpieczenia dla zwierzęcia klienta.
 4. Partnerzy Pethelp, jako zakłady lecznicze dla zwierząt, posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania usług.

II. Usługi bezpłatne

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne: Konta Użytkownika oraz Newsletter;
 2. Usługa Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji i polega na udostępnieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę możliwości korzystania z Konta Użytkownika. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta. Użytkownik na swoim koncie ma odnotowane zakupione e-vouchery na usługi, wizyty u weterynarza, wraz z zaleceniami i opisem wizyt, jak również kwestie związane z usługą „Program punktowy”, o którym mowa w ust.3.
 3. Dla zarejestrowanych Klientów Usługodawca prowadzi określony „Program punktowy”. Rejestracja konta użytkownika powoduje przyznanie automatycznie 500 punktów na koncie klienta. Wartość 1000 punktów jest ustalona na 1 zł.   Ponadto każdy zakup określonych e-voucherów na rezerwację usług w serwisie wiąże się z przyznaniem dodatkowych punktów na koncie klienta. Jest to przeliczane w stosunku 1 zł zamówienie-100 punktów na koncie klienta. Punkty na koncie klienta mogą być wymieniane na określone e-vouchery na usługi.. Szczegóły programu na stronie https://pethelp.pl/moje-konto/, oraz na stronie https://pethelp.pl/program-punktowy 
 4. Klient ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 5. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 6. Oprócz dostępu do usług powyższych Usługodawca może zapewnić Klientom możliwość dostępu do innych serwisów i usług administrowanych przez niego lub podmioty trzecie, o czym Klient zostanie poinformowany w ramach Portalu. Do usług świadczonych przez podmioty trzecie stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych i obowiązujących w ramach danego serwisu.

III. Sprzedaż e-voucherów na rezerwację usług weterynaryjnych

 1. Sprzedawca umożliwia sprzedaż e-voucherów, które posiada od Partnerów Pethelp na rezerwację określonych usług weterynaryjnych. Wszystkie dostępne usługi są wymienione na stronie https://pethelp.pl/uslugi.
 2. E-vouchery, będące przedmiotem sprzedaży stanowią bony różnego przeznaczenia w rozumieniu Dyrektywy  Rady (UE) 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary lub usługi.
 3. Miejsce świadczenia usługi nie jest określone w momencie wystawienia i sprzedaży e-vouchera klientowi. Klient może zrealizować e-voucher u danego Partnera Pethelp w ramach sieci pethelp.pl .
 4. Partnerzy Pethelp wyrazili zgodę na możliwość realizacji e-voucherów u innych Partnerów Pethelp w ramach sieci pethelp.pl
 5. Termin ważności e-vouchera wynosi 12 miesięcy od daty zamówienia. Jedynie w uzasadnionych przypadkach data ważności e-vouchera może ulec wydłużeniu.
 6. Niezrealizowanie e-vouchera w terminie ważności, za wyjątkami indywidualnie ustalanymi, oznacza rezygnację Klienta lub posiadacza z realizacji e-vouchera, oraz wygaśnięcie wszelkich praw związanych z zawartą umową, w szczególności powoduje brak możliwości realizacji e-vouchera i z tego tytułu nie przysługują ani klientowi ani posiadaczowi żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej kwoty zapłaty. Kwota ta stanowi zryczałtowane wynagrodzenie za nabycie e-vouchera oraz utrzymywanie Partnera Pethelp w ramach sieci pethelp.pl w gotowości do zawarcia umowy na realizację e-vouchera oraz poniesionych w tym celu kosztów.
 7. Wartość określonych e-voucherów wyrażona jest w złotych polskich (PLN) brutto i stanowi maksymalną wartość usługi lub pakietu usług, którą klient może nabyć od Partnera Pethelp w ramach sieci pethelp.pl na podstawie e-vouchera.
 8. E-voucher nie podlega wymianie na gotówkę i można go użyć tylko raz.
 9. Dany e-voucher może zostać wymieniony na inny równoważny e-voucher na określone usługi do czasu ważności danego e-vouchera. W przypadku śmierci zwierzęcia przed upływem ważności e-vouchera istnieje możliwość zamiany na równoważny przypisany do innego zwierzęcia.
 10. Przy realizacji e-vouchera na określone usługi Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość e-vouchera. Jeśli wartość usługi jest wyższa od wartości e-vouchera, Klient jest zobowiązany dopłacić różnicę w sposób ustalony przez niego ze Sprzedawcą lub Partnerem Pethelp.
 11. Klientem jest podmiot, który dokonał zakupu e-vouchera.
 12. Znajdujące się na stronach internetowych serwisu informacje o usługach i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zakupienia ustalonej ilości podanych usług na warunkach określonych w serwisie. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza złożenie przez niego oferty zakupu od Sprzedającego usług wskazanych w zamówieniu.
 13. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 14. Proces zamówienia e-vouchera jest następujący :
  1. Klient wypełnia formularz rejestracyjny, w którym podaje niezbędne informacje dotyczące własnej osoby oraz posiadanego zwierzęcia, w tym określony nr mikroczip, do którego będzie przypisany dany e-voucher.
  2. Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy. Klient, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy.
 15. Klient po wyborze sposobu zapłaty Ceny (cena brutto) przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Serwisu, w którym jest zawarta informacja, iż zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 16. W momencie składania zamówienia Klient może zrealizować określone kody rabatowe, otrzymane uprzednio od Sprzedawcy.
 17. Przed zawarciem Umowy sprzedaży e-voucherów Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Serwisu Pethelp oraz Polityki prywatności.
 18. Dostawa e-voucherów następuję drogą online na podany przez klienta adres e-mail.
 19. Klient może zamówić dowolną ilość e-voucherów na rezerwację usług weterynaryjnych odnoszących się do posiadanych przez siebie zwierząt, jak również dokonać ich wymiany na inne równoważne do czasu ich ważności.
 20. Dany klient, po wcześniejszych uzgodnieniach, może otrzymać również zindywidualizowany link do zamówienia e-vouchera na rezerwację określonego pakietu usług weterynaryjnych do realizacji u danego Partnera Pethelp. W takich wypadkach obowiązuje dodatkowo przekazane klientowi ogólne warunki świadczenia usług w ramach sieci pethelp.pl oraz wzajemne uzgodnienia.
 21. Realizacja e-voucherów nie musi być dokonana przez zamawiającego klienta. Do realizacji zamówionych e-voucherów jest uprawniony Posiadacz e-vouchera.
 22. Warunkiem realizacji e-voucherów zamówionych w ramach serwisu i udzielenia świadczenia weterynaryjnego przez Partnera Pethelp w ramach sieci pethelp.pl jest uprzednie uzgodnienie jego terminu. Termin udzielenia świadczenia weterynaryjnego u danego Partnera Pethelp może zostać uzgodniony z personelem recepcji osobiście lub telefonicznie – numery telefonów Partnerskich Placówek dostępne są na stronie pethelp.pl
 23. Dany e-voucher odnosi się do wskazanego numeru mikroczip, jakie zwierzę ma podskórnie wszczepione . Sprzedawca umożliwia Partnerowi Pethelp w jego Panelu Lekarza weryfikację i przyporządkowanie określonych e-voucherów do danego zwierzęcia. W celu realizacji e-vouchera u danego Partnera Pethelp nie jest zatem potrzebny dowód w postaci wydruku e-vouchera do okazania.

 

4. Szczegółowe zasady świadczenia weterynaryjnego u Partnerów Pethelp

 

 1. E-vouchery nie pokrywają kosztów leków, które Klient pokrywa z własnych środków podczas wizyty wg. cennika obowiązującego u wybranego Partnera.
 2. Klient może wymienić E-voucher na m.in. świadczenia polegające na podaniu preparatów przeciw kleszczom i pchłom, które zawierają fipronil (np. preparaty: Fiprex, Fypryst, Fipron, Effipro, Sabunol) bądź zawierają połączenie: dinotefuranu, pyriproksyfenu i permetryny (np. preparat Vectra 3D) bądź zawierające połączenie imidaklopridu oraz moksydektyny (np. preparat Advocate). Lekarz weterynarii może podać również inne leki przeciw pchłom i kleszczom, które zostaną ustalone w drodze wewnętrznego porozumienia między nim (Partner) a Usługodawcą (Pethelp).
 3. E-vouchery są wymienne na tabletki z substancją czynną prazikwantel i/lub pyrantel (np.: cestal, pratel, dehinel, exitel, inpar, paratex itp.) lub jeśli lekarz uzna za stosowne – inne tabletki odrobaczające. W przypadku innych leków odrobaczających Usługodawca pokrywa część kosztów odpowiadających kosztom leków odrabaczjących, które są wymienne na E-vouchery.
 4. Lekarz weterynarii może podać również inne leki odrobaczające, które zostaną ustalone w drodze wewnętrznego porozumienia między nim (Partner) a Usługodawcą (Pethelp).
 5. E-vouchery są wymienne na daną liczbę tabletek odrobaczających na 10/kg zwierzęcia, tj. dla zwierzęcia ważącego 5 kg Klient otrzymuje więcej tabletek, jeśli posiada zwierzę ważące 20 kg – otrzymuje ich proporcjonalnie mniej w ramach posiadanego e-vouchera
 6. Klient może wymienić E-voucher na badanie krwi, które obejmuje usługę pobrania krwi z oceną laboratoryjną; w badaniu podstawowym znajduje się około 7 oznaczeń biochemicznych i morfologia krwi (około 13 oznaczeń biało i czerwonokrwinkowych); w badaniu rozszerzonym znajduje się około 11 oznaczeń biochemicznych i morfologia krwi (około 13 oznaczeń biało i czerwonokrwinkowych). Liczba tych parametrów różni się w zależności od laboratorium, z którym współpracuje dany Partner
 7. Klient może wymienić E-voucher na badanie moczu podstawowe, które obejmuje około 10 parametrów (np.: pH, białko, glukoza, erytrocyty, leukocyty, ketony, bilirubina, urobilinogen, ciężar właściwy, azotyny), oraz badanie moczu ogólne, które zawiera około 10 parametrów i badanie osadu moczu(np.: pH, białko, glukoza, erytrocyty, leukocyty, ketony, bilirubina, urobilinogen, ciężar właściwy, azotyny + badanie osadu). Liczba tych parametrów różni się w zależności od laboratorium, z którym współpracuje dany Partner
 8. Szczepienia wykonywane są preparatami aktualnie dostępnymi i używanymi przez danego lekarza weterynarii (Partnera), nie ma możliwości wyboru producenta szczepionki.
 9. Konsultacje specjalistyczne nie zawierają dodatkowych badań diagnostycznych, jeśli nie można ich nabyć w ramach E-voucherów.
 10. W przypadku wizyty lekarsko- weterynaryjnej u Partnera, wyniknie potrzeba pogłębienia diagnostyki, wykonania dodatkowych badań, których nie pokrywają E-vouchery, wówczas Klient pokrywa koszty osobiście, na miejscu u Partnera.

 

5. Płatności

 

 1. Za zamówione e-vouchery na rezerwację usług weterynaryjnych Klient dokonuje płatności za pośrednictwem operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne, w tym poprzez zapłatę kartą płatniczą. Sprzedawca umożliwia również płatności miesięczne za e-vouchery na rezerwację opieki weterynaryjnej u Partnerów Pethelp.
 2. Operatorem serwisu realizującego płatności elektroniczne jest firma Paypal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000289372 o kapitale zakładowym 506.500 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 5252406419, będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.).
 3. W przypadku płatności miesięcznej poprzez operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne Klient może przekazać w zleceniu płatności harmonogram obciążeń karty płatniczej w cyklach miesięcznych, według którego realizowane będą cykliczne opłaty usługi zamówionej w serwisie Usługodawcy. Klient może w każdej chwili cofnąć powyższą dyspozycję zlecenia płatności u operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne. W takich sytuacjach Klient będzie zobligowany do dokonywania płatności przelewem na podany przez Usługodawcę nr rachunku bankowego.
 4. Klient dokonując płatności zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora, jeżeli w danej usłudze jest taka możliwość. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatora realizującego płatności elektroniczne tj. firmie PayPal dostępny jest na stronie internetowej operatora.
 5. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej, Klient w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.
 6. Sprzedawca wystawia i wysyła klientowi notę księgową potwierdzająca dokonanie zapłaty w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w procesie składania zamówienia.

 

6. Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od daty zamówienia e-vouchera.
 2. Konsument może odstąpić od umowy świadczenia usług lub umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
 3. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 4. Klient może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy (Sprzedawcy) oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pethelp.pl -Załącznik nr 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.
 6. Po okresie 14 dni od zawarcia przez Konsumenta Umowy, Konsument może złożyć dyspozycję rezygnacji z E-vouchera po wygaśnięciu okresu zastrzeżonego, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia lub na 3 miesiące przed ostatnim dniem okresu zastrzeżonego. Wówczas dezaktywacja E-vouchera następuje odpowiednia w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia (dla 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia po okresie zastrzeżonym) lub w ostatnim dniu okresu zastrzeżonego (dla wypowiedzenia złożonego na 3 miesiące przed zakończeniem okresu zastrzeżonego).
 7. W przypadku zwrotu należności – zwrot nastąpi na nr rachunku bankowego wskazany przez Klienta. Usługodawca(Sprzedawca) ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Usługodawca (Sprzedawca) dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta, chyba że klient dokonał zapłaty z konta PayPal-wtedy zwrot nastąpi na to konto.
 9. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Usługodawcy (Sprzedawcy) identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot zostanie zrealizowany przekazem pocztowy na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

7. Tryb reklamacyjny i odpowiedzialność

 

 1. Klient może zgłosić Usługodawcy(Sprzedawcy) reklamacje zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży e-voucherów, jak również wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Ponadto Klient może złożyć reklamację co do świadczonych usług weterynaryjnych w ramach sieci pethelp.pl za pośrednictwem Usługodawcy serwisu, który następnie przekazuję ją do właściwego Partnera Pethelp.
 2. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej na adres korespondencyjny Usługodawcy(Sprzedawcy) lub w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny kontakt@pethelp.pl . W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zgłosić żądanie reklamacyjne. Usługodawca(Sprzedawca) niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 3. Usługodawca (Sprzedawca) ponosi odpowiedzialność wobec Klienta i Posiadacza e-vouchera za własne działania i zaniechania niezgodne z treścią niniejszego Regulaminu, jednakże odpowiedzialność zostaje ograniczona do wartości szkody poniesionej przez Klienta i Posiadacza e-vouchera. Klient i Posiadacz e-vouchera przyjmują do wiadomości, iż Usługodawca (Sprzedawca) nie ma bezpośredniego wpływu na sposób realizacji e-vouchera, nie jest podmiotem realizującym e-voucher. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy działań Partnera Pethelp, Usługodawca (Sprzedawca) podejmuje w imieniu Klienta i Posiadacza e-vouchera w stosunku do Partnera Pethelp niezbędne działania, uzgadniając je odpowiednio z Klientem i Posiadaczem e-vouchera.
 4. Usługodawca (Sprzedawca) nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie e-vouchera wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona, chyba, że Usługodawca (Sprzedawca) zostanie powiadomiony o fakcie zaginięcia zwierzęcia, w terminie umożliwiającym powiadomienie właściwego Partnera Pethelp o takim fakcie. W przeciwnym wypadku Realizację e-vouchera na rzecz osoby nieuprawnionej traktuje się jako realizację na rzecz Posiadacza.
 5. Usługodawca (Sprzedawca) informuje Klienta, będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 6. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

8. Ochrona danych osobowych

 

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca (Sprzedawca), jako Administrator danych osobowych, zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa europejskiego i polskiego oraz w zgodnie z Polityką Prywatności.
 2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (RODO). Usługodawca (Sprzedawca) stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 3. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na Stronie Internetowej. Szczegóły w Polityce prywatności.

 

9. Postanowienia końcowe 

 

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis Internetowy oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 8. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA) PDF

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA) DOC