Ubezpieczenie psa lub kota + pakiet weterynaryjny❓ wejdź TUTAJ 🔥

Regulamin serwisu

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

PETHELP.PL

 

 • Wstęp
 1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego Pethelp.
  W Regulaminie określone są w szczególności podstawowe zasady funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników oraz zasady odpowiedzialności Administratora i Użytkowników.
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja.
 3. Uznaje się, że przeczytanie i akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem przez Administratora Użytkownikowi będącemu Konsumentem informacji, o których mowa w art. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – Dz. U. z 2014 poz. 827) oraz informacji, o których mowa w art. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z pózn.zm.), zawartych w postanowieniach Regulaminu.
 4. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich Usług Elektronicznych świadczonych przez Administratora jak również do Bonów, których jest emitentem. Niektóre Usługi Elektroniczne mogą przewidywać dodatkowe zasady, zawarte w regulaminach takich Usług Elektronicznych. Postanowienia indywidualnych regulaminów takich Usług Elektronicznych będą miały zastosowanie przed postanowieniami Regulaminu. Dodatkowe zasady dotyczące Bonów reguluje Regulamin Bonów.
 5. Administrator udostępnia Użytkownikom Regulamin nieodpłatnie, w tym  w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu, jak również pozostałych regulaminów, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 • Definicje

W Regulaminie, o ile z kontekstu w sposób wyraźny nie wynika inaczej, następującym wyrażeniom pisanym wielką literą nadane zostało następujące znaczenie:

Administrator Pethelp;
Bon bon różnego przeznaczenia w rozumieniu art. 2 pkt. 44 Ustawy VAT, którego emitentem jest Administrator, wymienny na Usługi lub Towary; szczegóły dotyczące zasad korzystania z Bonów reguluje oddzielny Regulamin Bonów, dostępny w opisie szczegółowym Bonów;
Dane Osobowe dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia;
Dane Konta Zewnętrznego te dane Użytkownika z Konta Zewnętrznego Użytkownika, które Użytkownik zgadza się udostępnić do rejestracji i logowania do Konta Użytkownika w Serwisie;
Głos zamieszczona, przechowywana i rozpowszechniana w Serwisie przez Użytkownika ocena danej treści Serwisu (w szczególności artykułu, informacji, zdjęcia, treści audiowizualnej) i/lub opinii innego Użytkownika Serwisu, stanowiącą własny pogląd Użytkownika, wyrażona poprzez wskazanie wartości w ramach wyznaczonej przez Administratora skali lub zaznaczenia jednej z sugerowanych odpowiedzi;
Hasło ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Użytkownika) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu tworzenia Konta;
Klient osoba fizyczna – właściciel lub posiadacz Pacjenta przypisanego do Bonu;
Konto Klienta usługa, która umożliwia Użytkownikowi poprzez zalogowanie (podanie poprawnego Loginu i Hasła lub odpowiednio, Loginu i Hasła Konta Zewnętrznego) dostęp do Usług Elektronicznych świadczonych w Serwisie, wymagających rejestracji, składania Zamówień oraz zbiór informacji przechowywanych w Serwisie oraz w systemie teleinformatycznym Administratora dotyczących danego Użytkownika, Usług Elektronicznych, z których Użytkownik korzysta oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Zamówienia, zawierać umowy lub zamieszczać treści;
Konsument osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar lub korzystająca z Usługi lub Usługi Elektronicznej dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
Konto Zewnętrzne konto Użytkownika w Serwisie Zewnętrznym, które zgodnie z odpowiednim regulaminem Serwisu Zewnętrznego obejmuje określony zespół informacji o Użytkowniku i Danych Konta Zewnętrznego, do którego rejestracja i logowanie odbywa się poprzez ustalone przez Użytkownika Login i Hasło Konta Zewnętrznego;
Login ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Użytkownika) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany przez Administratora i komunikowany Użytkownikowi w procesie rejestracji Konta;
Login i Hasło Konta Zewnętrznego login (nazwę) i hasło ustalone przez Użytkownika (lub odpowiednio – administratora Serwisu Zewnętrznego, do logowania się do Konta Zewnętrznego Użytkownika;
Serwis strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, do których prawa przysługują Administratorowi i które dostępne są pod adresem głównym https://pethelp.pl/; Serwis poza treścią statyczną, może posiadać również sekcję wiadomości oraz oferować możliwość logowania się i zapamiętywania preferencji Użytkowników w celu dostosowania treści do ich indywidualnych upodobań; w Serwisie mogą występować obiekty interaktywne, na przykład formularze, aplikacje;
Serwis Zewnętrzny usługa świadczona drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez usługodawcę innego niż Administrator, obejmująca Konto Zewnętrzne;
Moderator osoba lub osoby występujące w imieniu Administratora, które dbają o prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i przestrzeganie Regulaminu, jak również podejmują w imieniu Administratora kroki zmierzające do egzekwowania przestrzegania Regulaminu przez Użytkowników;
Opinia zamieszczona, przechowywana i rozpowszechniana w Serwisie przez Użytkownika opinia do danej treści Serwisu (w szczególności artykułu, informacji, zdjęcia, treści audiowizualnej) lub/i opinii innego Użytkownika Serwisu, stanowiącą własny pogląd Użytkownika;
Nabywca osoba lub podmiot, który nabył Bon emitowany przez Pethelp;
Pacjent odpowiednio do rodzaju Bonu – pies lub kot, przypisany do Bonu w procesie aktywacji Bonu;
Partner przedsiębiorca – zakład leczniczy dla zwierząt, który zobowiązał się do przyjmowania Bonów w rozliczeniu sprecyzowanych Usług i Towarów zgodnie z warunkami Regulaminu Bonów;
Pethelp Pethelp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mająca siedzibę w Warszawie,

Studencka 41, (02-735 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000739662, NIP 951-246-24-41, Regon 380163584, mająca kapitał zakładowy 312 700,00 złotych;
Polityka Prywatności dokument określający podstawy, zakres i sposób przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych, jak również zawierający pozostałe informacje wymagane przez Rozporządzenie;
Program Partnerski program partnerski stworzony przez Administratora, w którym na podstawie zawartych z Administratorem umów Partnerzy zobowiązują się do akceptowania Bonów jako rozliczenia świadczonych przez Partnerów Klientom – posiadaczom Bonów Usług i sprzedawanych Klientom Towarów;
Regulamin Bonów regulamin określający prawa, obowiązki i procedury związane z nabyciem, rejestracją i korzystaniem z Bonów, dostępny
https://pethelp.pl/wp-content/uploads/2021/04/Regulamin-Bonow-Pethelp-12.04.2021-1.pdf
Rozporządzenie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
Regulamin niniejszy regulamin Serwisu;
Towary towary oferowane przez poszczególnych Partnerów, których nabycie przez Klienta może być rozliczane w okresie obowiązywania Umowy przy wykorzystaniu Bonów;
Usługi usługi oferowane i świadczone przez poszczególnych Partnerów, których świadczenie w odniesieniu do Pacjenta może być rozliczane w okresie obowiązywania Umowy przy wykorzystaniu Bonów;
Usługi Elektroniczne usługi świadczone Użytkownikowi przez Administratora drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), na zasadach określonych w Regulaminie oraz odrębnych regulaminach, z którymi Użytkownik zostaje zapoznany przed skorzystaniem z Usługi Elektronicznej, której dany regulamin dotyczy;
Użytkownik osoba fizyczna, która dokonała rejestracji i założyła indywidualne Konto w Serwisie; w zakresie, w jakim dostęp do Serwisu i korzystanie z jego wybranych funkcjonalności nie wymaga rejestracji Użytkownik oznaczać będzie również każdą osobę uzyskującą dostęp do Serwisu i korzystającą z jego funkcjonalności, a postanowienia Regulaminu będą miały do takich osób odpowiednie zastosowanie;
Złośliwe Oprogramowanie oprogramowanie, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do Serwisu lub jego funkcjonalności, treści lub danych, ich nieuprawniona zmiana, usunięcie lub pozyskanie;

 

 • Konto
 1. Założenie i posiadanie aktywnego Konta jest niezbędne do korzystania z części Usług Elektronicznych, jak również do rejestracji i korzystania z Bonów.
 2. Warunkiem założenia Konta jest przeprowadzenie przez Użytkownika w całości procedury jego rejestracji.
 3. Konto może założyć i posiadać wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego (dostępnego w Serwisie) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Administratora w odpowiednim formularzu danych, w tym danych osobowych obejmujących:
  • imię i nazwisko Użytkownika,
  • adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika,
  • numer telefonu Użytkownika (wraz z jednoczesnym wprowadzeniem na stronie Serwisu kodu przesłanego na podany numer telefonu, w celu zweryfikowania jego prawdziwości).
   Dla Użytkowników wykupujących Bon płatny w ratach (z co miesięcznym trybem płatności) dodatkowo:

   • numer PESEL
   • adres korespondencyjny
 5. W procesie rejestracji Konta Login zostaje przydzielony przez Administratora natomiast Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Hasło.
 6. Rejestracja Konta wymaga (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru):
  • oświadczenia o zapoznaniu się z i zaakceptowaniu przez Użytkownika Regulaminu;
  • oświadczenia o zapoznaniu się z i zaakceptowaniu przez Użytkownika Polityki Prywatności;
  • wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika podanych w procesie rejestracji w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta, świadczenia pozostałych Usług Elektronicznych, w celu przyjmowania realizacji Zamówień;
 7. Konto jest przypisane do konkretnego Użytkownika. Użytkownik ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.
 8. Konto jest niezbywalne i nie może być przeniesione na inną osobę.
 9. Usługi Elektroniczne świadczone w Serwisie, do których Użytkownik uzyskuje dostęp po założeniu Konta, opisane zostały w Regulaminie i innych odpowiednich regulaminach. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy Regulaminem a regulaminami poszczególnych Usług Elektronicznych pierwszeństwo, w odniesieniu do kwestii związanych z daną Usługą Elektroniczną, mają ustalenia zawarte w regulaminach danych Usług Elektronicznych. Treść regulaminów dotyczących poszczególnych Usług Elektronicznych jest udostępniana Użytkownikowi w procesie uzyskiwania dostępu do danej Usługi Elektronicznej oraz są również dostępne na stronach internetowych związanych z daną Usługą Elektroniczną.
 10. Założenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne, jednakże brak Konta uniemożliwia korzystanie z Bonów oraz innych Usług Elektronicznych dostępnych wyłącznie dla Użytkowników posiadających Konto.
 11. Umowa o korzystanie z Konta zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem na czas nieokreślony i jest regulowana Regulaminem. Okres umowy rozpoczyna się wraz z zakończeniem przez Użytkownika procesu rejestracji Konta.
 12. Każda ze stron umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie w formie pisemnej, (tzn. utrwalone na piśmie, podpisane i przesłane adresatowi na właściwy adres) lub elektronicznej (na adres e-mail) (dzień skuteczności). Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z dniem skuteczności oświadczenia o wypowiedzeniu umowy oświadczenie usługi prowadzenia Konta. Po zakończeniu okresu wypowiedzenia usługi prowadzenia Konta, przestaną być dostępne dla Użytkownika wszelkie Usługi Elektroniczne, do których korzystania niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego Konta w Serwisie. Administrator nie może rozwiązać umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta za wypowiedzeniem, bez wskazania przyczyn, przed upływem terminu ważności lub całkowitego wykorzystania wszystkich przypisanych do Konta Bonów, bez jednoczesnego zapewnienia alternatywnej metody rozliczania Usług i Towarów z zastosowaniem Bonu.
 13. W przypadku ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta, Konto danego Użytkownika przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika.
 14. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiedni Login i Hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim, w tym za Treści zamieszczane przez te osoby trzecie. Wszelkie czynności dokonane przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Użytkownika z przyczyn nie leżących po stronie Administratora ani Sprzedających, uważane są za dokonane w imieniu Użytkownika i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika.
 15. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
 16. Każda ze stron umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta ma prawo do jej rozwiązania z ważnej przyczyny, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Ważna przyczyna zachodzi w szczególności, gdy:
  • Użytkownik zażąda zaprzestania przetwarzania przez Administratora danych osobowych zapisanych w ramach Konta,
  • zawinione zachowanie Użytkownika w istotny sposób negatywnie wpływa na możliwość korzystania z usług Administratora przez innych Użytkowników,
  • z Konta Użytkownika korzystają osoby trzecie,
  • Użytkownik w sposób zawiniony narusza przepisy prawa, Regulamin, Regulamin Bonów lub szczegółowe regulaminy Usług Elektronicznych.
 17. W przypadku Kont nieaktywnych powyżej 12 miesięcy (tj. takich, do których Użytkownik nie zalogował się i nie korzystał z nich przez okres wskazany powyżej), do których nie jest przypisany żaden ważny Bon Administrator ma prawo do skasowania Konta Użytkownika po uprzednim powiadomieniu z odpowiednim wyprzedzeniem drogą elektroniczną.
 18. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, związanej z korzystaniem z Usług Elektronicznych nie wymagających Konta Użytkownika, następuje poprzez zaprzestanie korzystania z Usługi Elektronicznej.
 • Rejestracja i logowanie za pośrednictwem Konta Zewnętrznego
 1. Rejestracja Konta może również nastąpić przy wykorzystaniu Danych Konta Zewnętrznego pobranych z Konta Zewnętrznego.
 2. Rejestracja z użyciem Danych Konta Zewnętrznego pobranych z Konta Zewnętrznego Użytkownika wymaga uprzedniego potwierdzenia, że dane, które Użytkownik wcześniej zapisał w Serwisie Zewnętrznym, mogą być przekazane do Serwisu.
 3. Po dokonaniu rejestracji Danymi Konta Zewnętrznego, przy kolejnych logowaniach do Konta Użytkownik posługuje się loginem i hasłem z Konta Zewnętrznego lub Loginem i Hasłem Konta w Serwisie.
 4. Użytkownik może w ustawieniach Konta Użytkownika zrezygnować z połączenia Konta w Serwisie z Kontem Zewnętrznym. W takim wypadku jedynym sposobem logowania do Serwisu będzie Login i Hasło ustawione w Serwisie.
 5. Usunięcie Konta Zewnętrznego połączonego z Kontem w Serwisie nie powoduje usunięcia konta Użytkownika w Serwisie, ale w sytuacji braku osobnego hasła do Konta może spowodować trudności w logowaniu. W takiej sytuacji Użytkownik może skorzystać z udostępnionych przez Serwis metod odzyskiwania Hasła do Konta w Serwisie.
 • Gość
 1. Wymóg rejestracji i korzystania z Konta nie ma zastosowania do Użytkowników korzystających z Serwisu w formule „gość”.
 2. Korzystanie z Serwisu w formule „gość” jest możliwe w odniesieniu wyłącznie do niektórych Usług Elektronicznych i innych funkcjonalności Serwisu.
 3. Użytkownik korzystających z Serwisu w formule „gość” przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz elektroniczny (dostępny w Serwisie) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Administratora danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania umowy w zakresie nabycia Bonu. Danymi niezbędnymi do identyfikacji Użytkownika są Dane Osobowe obejmujące:
  • imię i nazwisko Użytkownika,
  • adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika,
  • numer telefonu Użytkownika (w raz z jednoczesnym wprowadzeniem na stronie Serwisu kodu przesłanego na podany numer telefonu, w celu zweryfikowania jego prawdziwości).
 4. Użytkownik korzystających z Serwisu w formule „gość” przed złożeniem Zamówienia powinien również zaakceptować (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru [checkboxów] w wypełnianym formularzu elektronicznym) treść Regulaminu, Polityki Prywatności oraz odpowiednio Regulaminu Bonów lub regulaminu Usługi Elektronicznej, z której Użytkownik zamierza skorzystać, a która jest dostępna dla Użytkowników nie posiadających Konta.
 5. Każdorazowe wypełnienie formularza elektronicznego umożliwiającego złożenie Zamówienia w formule „gość” jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy danym Użytkownikiem, a Administratorem nowej umowy. Umowa taka wygasa i traci moc wiążącą pomiędzy stronami z chwilą, gdy: a) dane Zamówienie zostaje anulowane zgodnie z Postanowieniami Regulaminu, albo b) Umowa straci moc wiążącą pomiędzy nimi z innych przyczyn prawem przewidzianych albo c) w przypadku, jeżeli wprowadzone przez Użytkownika dane uniemożliwiają wykonanie Umowy.
 • Nabycie Bonu
 1. Emitentem Bonów, podmiotem, od którego Użytkownik nabywa Bony i stroną umowy, na podstawie której Użytkownik nabywa Bony jest Pethelp.
 2. Zasady, warunki i ograniczenia korzystania z Bonów określa Regulamin Bonów, dostępny https://pethelp.pl/wp-content/uploads/2021/04/Regulamin-Bonow-Pethelp-12.04.2021-1.pdf
 3. Administrator zwraca uwagę, że podmiotami świadczącymi Usługi objęte Bonem i ponoszącymi odpowiedzialność za ich należyte świadczenie są Partnerzy. Administrator nie świadczy jakichkolwiek Usług ani nie sprzedaje Towarów objętych Bonem.
 4. Administrator zwraca uwagę, że nabycie Bonu jest możliwe bez posiadania Konta, natomiast korzystanie z niego wymaga posiadania aktywnego Konta i przypisania Bonu do Konta i konkretnego Pacjenta.
 5. Celem nabycia Bonu Użytkownik składa w Serwisie Zamówienie.
 6. Użytkownik może złożyć Zamówienie w jeden z następujących sposobów:
  • przez Konto – po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem właściwego Loginu i Hasła, lub
  • z wykorzystaniem formuły „gość” – tj. bez konieczności rejestrowania Konta, a jedynie poprzez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Serwisie, pod warunkiem akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności.
 7. Zamówienia w Serwisie można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. Usługi Elektroniczne oraz możliwość składania Zamówień mogą być niedostępne dla Użytkowników podczas okresowej konserwacji Serwisu oraz w razie jego awarii.
 8. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik – poprzez dostęp do Serwisu:
  • wybiera Bon, który ma być przedmiotem Zamówienia, poprzez dodanie go do „koszyka”;
  • wskazuje na adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłany Bon;
  • wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne dla danego rodzaju Bonu;
  • weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności liczbę i rodzaj zamawianych Bonów, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłany Bon, dane Użytkownika oraz kwotę, jaką zobowiązany będzie zapłacić oraz wybraną formę płatności;
  • potwierdza, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu, Regulaminu Bonów, Polityki Prywatności oraz, jeżeli wyrazi na to chęć, potwierdza jako wiążące go stosowne zgody dodatkowe;
  • zaznacza opcję „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub równoznaczną, która oznacza że złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem wskazanej w Zamówieniu zapłaty.
 9. W Serwisie mogą występować stałe lub czasowe ograniczenia w zakresie nabywania Bonów, w szczególności co do ogólnej liczby dostępnych Bonów danego rodzaju, lub liczby Bonów danego rodzaju dostępnej dla jednego Zamówienia lub jednego Użytkownika.
 10. Treść złożonego Zamówienia oraz treść zaakceptowanych przez Użytkownika zgód w brzmieniu wiążącym Strony w dacie złożenia Zamówienia jest udostępniana Użytkownikowi na Koncie lub przesyłana jako potwierdzenie Zamówienia pocztą elektroniczną na adres wskazany w Zamówieniu.
 11. Kupujący może dokonać płatności w sposób aktualnie dostępny w Serwisie.
 12. Przyjmowanie płatności pieniężnych dokonywanych przez Użytkownika następuje poprzez właściwy bank lub operatora płatności. Powyższe podmioty udostępniają Użytkownikowi instrument płatniczy umożliwiający mu dokonywanie wypłaty środków znajdujących się na danym rachunku płatniczym Użytkownika na rachunek bankowy Administratora.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych form płatności w odniesieniu do niektórych Bonów, rodzajów Bonów lub liczby zamawianych Bonów.
 14. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność online (np.: e-przelew, płatność kartą płatniczą za pośrednictwem Internetu) zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Bon, najpóźniej w terminie jednego (1) dnia kalendarzowego (z uwzględnieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy –  (Dz.U. 1951 Nr 4, poz. 28 ze zmianami), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Administrator zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, o czym poinformuje Użytkownika.
 15. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność przelewem tradycyjnym, zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Bon, najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni roboczych (z wyłączaniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy – Dz.U. 1951 Nr 4, poz. 28 ze zmianami), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Administrator zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, o czym poinformuje Użytkownika.
 16. Bon nabyty przez Użytkownika zostanie mu przesłany nie później niż w terminie 1 dnia od daty otrzymania przez Administratora całej należnej mu zgodnie z Zamówieniem kwoty, a w przypadku wyboru płatności w częściach, nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania pierwszej wpłaty w kwocie zgodnej z Zamówieniem.
 17. Bony dostarczane są Użytkownikowi wyłącznie w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu. Użytkownik nie ponosi jakichkolwiek dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem Bonu.
 18. Serwis może udostępniać również funkcjonalności w postaci nabycia Bonu z jego jednoczesnym przypisaniem do Konta nabywającego Użytkownika lub w postaci nabycia Bonu z jednoczesną rejestracją Konta, do którego Bon ma zostać przypisany.
 19. Do Bonów mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Bonów, dostępnego https://pethelp.pl/wp-content/uploads/2021/04/Regulamin-Bonow-Pethelp-12.04.2021-1.pdf z którym Użytkownik powinien zapoznać się i który powinien zaakceptować przed złożeniem Zamówienia.
 20. W przypadku wyboru formy płatności, przy której przesłanie Bonu Nabywcy ma nastąpić przed dokonaniem całości lub jakiejkolwiek części należnej Pethelp płatności, lub też wybrany został sposób płatności umożliwiający jej anulowanie (chargeback) niezbędne jest podanie dodatkowo adresu Nabywcy oraz jego numeru PESEL, celem umożliwienia Pethep ewentualnego dochodzenia należnej płatności. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie umożliwia wybór jedynie formy płatności, przy której zapłata całej kwoty należnej Pethelp następuje przed przesłaniem Bonu Nabywcy.
 • Usługi Elektroniczne
 1. Administrator świadczy w Serwisie Usługi Elektroniczne ogólnodostępne oraz Usługi Elektroniczne do których dostęp ograniczony jest wyłącznie dla Użytkowników posiadających aktywne Konto.
 2. Administrator oferuje Użytkownikom w ramach Serwisu następujące Usługi Elektroniczne:
 3. Konto;
  • Karta Pacjenta – Usługa Elektroniczna, polegająca na przechowywaniu i udostępnianiu Użytkownikowi w Serwisie w ramach Konta informacji dotyczących Usług świadczonych przez Partnerów, rozliczonych przy wykorzystaniu Bonu. Korzystanie z usługi jest nieodpłatne. Korzystanie z usługi wymaga wyrażenia zgody na przekazywanie przez Partnerów Administratorowi szczegółowych informacji dotyczących świadczenia Usług, oraz przechowywania i przetwarzania tych informacji przez Administratora. Kartoteka Pacjenta dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników posiadających aktywne Konto w Serwisie.
  • Opinie o placówkach Partnerskich – Usługa Elektroniczna, polegająca na udostępnianiu zalogowanym Użytkownikom, posiadającym aktywne Konto, możliwości dokonywania oceny poszczególnych placówek Partnerów poprzez oddawanie Głosów. Korzystanie z usługi jest nieodpłatne. Korzystanie z usługi wymaga wyrażenia zgody na ustalanie i publikowanie adresu IP, z którego korzysta Użytkownik oddający Głos. Możliwość oddawania Głosów dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników posiadających aktywne Konto w Serwisie.
  • Opinie o placówkach weterynaryjnych – Usługa Elektroniczna, polegająca na udostępnianiu zalogowanym Użytkownikom, posiadającym aktywne Konto, możliwości dodawania krótkich Opinii poszczególnych placówek Partnerów. Korzystanie z usługi jest nieodpłatne. Korzystanie z usługi wymaga wyrażenia zgody na ustalanie i publikowanie adresu IP, z którego korzysta Użytkownik dodający Opinię. Możliwość dodawania Opinii dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników posiadających aktywne Konto w Serwisie.
  • Newsletter – Usługa Elektroniczna, polegająca na przesyłaniu przez Administratora Użytkownikowi pocztą elektroniczną treści związanych w szczególności tematyką Serwisu i działalnością Partnerów, w tym również informacji handlowej. Korzystanie z usługi jest nieodpłatne. Korzystanie z usługi wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie Newslettera, w tym informacji handlowej pochodzącej od Administratora, Partnerów i osób trzecich. Możliwość otrzymywania Newslettera dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników posiadających aktywne Konto w Serwisie.
  • Pethelp Plus -Miejsce gdzie właściciel zwierzęcia w zamian za realizację różnego rodzaju zadań, otrzymuje punkty, które później może wymienić na zniżki na kolejne bony Pethelp lub na produkty firm współpracujących z Pethelp, np. sklepy zoologiczne.
 4. Administrator może udostępniać w Serwisie nowe Usługi Elektroniczne, jak również zmieniać dotychczasowe lub zaprzestać ich świadczenia.
 • Głosowanie i Głosy
 1. Administrator może udostępnić Użytkownikom posiadającym aktywne Konto funkcjonalność w postaci możliwości dokonywania oceny poszczególnych placówek Partnerów poprzez oddawanie Głosów. W zależności od decyzji poszczególnych Partnerów, funkcjonalność ta może być w stosunku do ich placówek nieaktywna.
 2. Użytkownik może oddawać Głosy w skali od 1 do 10 jedynie na placówki Partnerów, co do których może wyrazić opinię na podstawie własnych doświadczeń związanych z korzystaniem z usług konkretnego Partnera w konkretnej placówce.
 3. Ocena placówki Partnera dokonywana jest przez Użytkowników w oparciu o ich subiektywne doświadczenia i odczucia, na które Administrator nie ma wpływu. Administrator nie prowadzi własnej oceny placówek ani Partnerów, nie sugeruje i nie wpływa na oceny Użytkowników Serwisu, z wyjątkiem moderowania ocen, co do których zachodzi podejrzenie ich nierzetelności lub naruszenia prawa czy też Regulaminu.
 4. Administrator nie prowadzi prewencyjnej kontroli wszystkich oddawanych Głosów. Administrator może jednak usuwać poszczególne Głosy w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie naruszenia postanowień Regulaminu lub wykorzystanie systemu głosowania w celu innym, niż wyrażenie racjonalnej opinii na podstawie osobistych doświadczeń. W szczególności, w takich przypadkach Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania ocen „skrajnych”. Administrator wyrywkowo monitoruje Głosy oddawane przez osoby korzystające z Serwisu, pod kątem ewentualnych naruszeń Regulaminu.
 5. Oceny skrajne, zawierające w skali ocen same (1) jedynki lub (10) dziesiątki, będą sprawdzane przez Moderatora Serwisu i mogą być usunięte lub odrzucone z powodu podejrzenia zamieszczenia informacji niezgodnych z prawdą.
 6. Moderator ma prawo zablokowania bądź też usunięcia Konta, wobec którego zachodzi podejrzenie nierzetelnego oddawania Głosów i nie ma on obowiązku informowania o tym fakcie Użytkownika.
 7. Zabrania się wpływania na średnią ocen placówki Partnera, poprzez nagminne oddawanie negatywnych lub pozytywnych Głosów.
 8. Zabrania się oddawania Głosów przez Użytkowników, co do których może zachodzić podejrzenie o nierzetelność oceny, w szczególności związanych z Partnerem, którego placówka jest przedmiotem oceny lub Parterami konkurencyjnymi.
 9. Moderator nie ma obowiązku anulowania otrzymanych lub oddanych Głosów.
 10. Zabronione jest używanie programów wspomagających oddawanie Głosów.
 11. Głosy w rażący sposób odbiegające od pozostałych wystawionych przez Użytkowników a dotyczące tej samej placówki, mogą zostać usunięte lub zablokowane jako niewiarygodne lub niezgodne z prawdą.
 12. Moderator Serwisu zastrzega sobie prawo do wyłączności w publikowaniu, autoryzacji i modyfikacji nadsyłanych Głosów.
 13. Użytkownik może dodać tylko jeden Głos na każdą z placówek w roku kalendarzowym.
 • Opinie
 1. Administrator może udostępnić Użytkownikom posiadającym aktywne Konto funkcjonalność w postaci możliwości dodawania krótkich Opinii poszczególnych placówek Partnerów. W zależności od decyzji poszczególnych Partnerów, funkcjonalność ta może być w stosunku do ich placówek nieaktywna.
 2. Użytkownik może dodać swoją pisemną opinię dotyczącą placówki Partnera, na podstawie własnych doświadczeń związanych z korzystaniem z usług konkretnej placówki Partnera.
 3. Dodanie Opinii jest możliwe po uprzednim oddaniu przez Użytkownika Głosu na daną placówkę Partnera.
 4. Użytkownik może dodać opinię wyłącznie w oparciu o własne doświadczenia, związane z korzystaniem z usług danej placówki Partnera w konkretnym terminie.
 5. Opinia dotycząca danej placówki Partnera powinna:
  • zawierać łącznie nie więcej niż [240] znaków;
  • zawierać wyłącznie merytoryczne spostrzeżenia i opinie w odniesieniu do placówki Partnera i związanych z nim Usług.
 6. Opinia dotycząca placówki Partnera nie może:
  • zawierać treści wskazanych w Regulaminie jako niedozwolone;
  • zawierać treści niezwiązanych z merytoryczną oceną placówki Partnera i związanych z nią Usług we wskazanym w Opinii czasie, wyrażoną na podstawie własnych doświadczeń Użytkownika, który korzystał z placówki Partnera i związanych z nią Usług;
  • być sprzeczna z oddanym Głosem.
 7. Moderator może dokonać weryfikacji prawdziwości i rzetelności Opinii Użytkownika, w szczególności opinii skrajnych. Opinie mogą być usunięte lub odrzucone w szczególności z powodu podejrzenia zamieszczenia informacji niezgodnych z prawdą.
 8. Moderator ma prawo zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika, umieszczającego Opinie naruszające postanowienia Regulaminu lub wobec którego zachodzi podejrzenie o dodawanie nierzetelnych Opinii oraz nie ma obowiązku informowania o tym fakcie Użytkownika.
 9. Zabrania się dodawania Opinii przez Użytkowników, co do których może zachodzić podejrzenie o nierzetelność oceny, w szczególności związanych z Partnerami, których placówki są przedmiotem oceny lub Partnerami konkurencyjnymi.
 10. Moderator nie ma obowiązku anulowania otrzymanych lub wystawionych Opinii.
 11. Opinie naruszające postanowienia Regulaminu mogą być usuwane lub moderowane bez uprzedzenia Użytkownika, poprzez usunięcie fragmentów naruszających postanowienia Regulaminu.
 12. Opinie w rażący sposób odbiegające od pozostałych, wystawionych przez Użytkowników, a dotyczące tej samej placówki, mogą zostać usunięte lub zablokowane.
 13. Opinie w całości lub części w języku innym niż język polski, mogą być usuwane lub moderowane bez uprzedzenia Użytkownika.
 14. Opinie wyrażają opinię wyłącznie Użytkownika. Opinie umieszczane w Serwisie w żaden sposób nie pochodzą od Administratora, Moderatora ani nie stanowią odzwierciedlenia ich poglądów ani opinii. Za treść Opinii odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba (Użytkownik) umieszczająca opinię w Serwisie.
 15. Dodając opinię Użytkownik oświadcza, że opinia jest oparta na jego własnych doświadczeniach i przedstawia jego rzeczywiste zdanie na temat ocenianej placówki Partnera. Potwierdza również, że nie ma powiązań osobistych ani służbowych z tą placówką Partnera ani też z samym Partnerem, jak również placówką konkurencyjną ani jej właścicielem oraz, że nie czerpie korzyści finansowych ani żadnych innych w związku z napisaniem przedmiotowej Opinii. Przyjmuje również do wiadomości fakt, że Administrator nie toleruje opinii nieprawdziwych lub w inny sposób naruszających Regulamin i w przypadku ich ujawnienia, Administrator może dokonać ich usunięcia. W przypadku Opinii naruszających postanowienia Regulaminu, a w szczególności Opinii, których treść może naruszać przepisy prawa, Administrator poza środkami wskazanymi w Regulaminie, może skorzystać ze środków przewidzianych odpowiednimi przepisami.
 16. Partner uprawniony jest do zablokowania możliwości oddawania Głosów i umieszczania opinii dotyczących konkretnej placówki Partnera. W takim przypadku opisowi placówki Partnera towarzyszyć będzie informacja o zablokowaniu tych możliwości przez Partnera, a Użytkownicy nie będą mogli oddawać Głosów ani umieszczać opinii dotyczących tej placówki Partnera w okresie trwania blokady.
 17. Wszystkie oddane Głosy i Opinie umieszczone przed zablokowaniem pozostaną niewidoczne w Serwisie przez cały czas trwania blokady i staną się ponownie widoczne po jej zniesieniu.
 • Dane Osobowe
 1. W odniesieniu do danych osobowych podawanych przez Użytkowników w Serwisie administratorem Danych Osobowych jest Administrator, który przetwarza Dane Osobowe zgodnie z Rozporządzeniem.
 2. Informacje w dotyczące podstawy i zakresu przetwarzania Danych Osobowych oraz inne informacje wymagane postanowieniami Rozporządzenia określa Polityka Prywatności, dostępna pod adresem https://pethelp.pl/polityka-prywatnosci/.
 3. Podanie numeru PESEL oraz adresu korespondencyjnego Użytkownika nabywającego Bon ogranicza się do określonej formy płatności jaką jest płątność cykliczna (comiesięczna)
 4. Numer PESEL oraz adres korespondencyjny przechowywane są przez okres do jednego miesiąca od dnia wygaśnięcia Bonu. Termin też może być dłuższy w związku z nabyciem przez Użytownika kolejnego bonu.
 5. Numer PESEL oraz adres korespondencyjny Użytownika może być przechowywane dłużej niż przez okres jednego miesiąca od dnia wygaśnięcia Bonu, w przypadku gdy Użytkownik nie wywiązał się z obowiązku uregulowania płatności za Bon, w związku z czym na koncie Użytkownika powstała zaległość. Dane mogą być wówczas przekazane do:
  • Biura Informacji Gospodarczej (BIG / ERIF) i Biura Informacji Kredytowej (BIK)
  • nabywcy wierzytelności
 • Prawa Autorskie
 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych oraz poszczególnych Usług Elektronicznych, jak kod źródłowy strony, elementy graficzne, arkusze, formularze, skrypty, animacje, z wyłączeniem znaków graficznych i zdjęć zamieszczanych przez inne osoby i podmioty, do których prawa przysługują tym innym osobom i podmiotom – są zastrzeżone na rzecz Administratora lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały – na podstawie współpracy z Usługodawcą lub akceptacji Regulaminu, są udostępniane w ramach oferowanych Użytkownikom Usług Elektronicznych.
 2. Powielanie oraz rozpowszechnianie udostępnionych w Serwisie materiałów wymaga uzyskania uprzedniego zezwolenia Administratora.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych w Serwisie oraz będących składnikiem Usług Elektronicznych wyłącznie na warunkach określonych Regulaminem i wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.
 4. Jeżeli treści zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 ze zmianami), Użytkownik dobrowolnie zamieszczając te treści w Serwisie, z chwilą ich ustalenia (także w postaci niedokończonej) udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Administratora z tych utworów, która obejmuje w szczególności publikację utworów w Serwisie, jak również na innych stronach internetowych funkcjonalnie powiązanych z Serwisem. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy o świadczenie Usług, w szczególności do pól eksploatacji określonych w art. 50 powołanej wyżej ustawy oprawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Umieszczając w Serwisie jakiekolwiek treści stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 ze zmianami) Użytkowni oświadcza jednocześnie, że przysługują mu w niezbędnym zakresie majątkowe i osobiste prawa autorskie do zamieszczanych utworów, a ich umieszczenie w Serwisie nie narusza jakichkolwiek prawa osób trzecich.
 6. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i fotografii umieszczonych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z odpowiednich przepisów, w szczególności z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 • Wymagania techniczne
 1. Korzystanie ze Serwisu przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • przeglądarka Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, Java Script i cookies;
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli;
  • dostęp do sieci Internet;
 2. Administrator dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych, jak również urządzeń mobilnych i systemów operacyjnych przeznaczonych dla urządzeń mobilnych. Jednakże Administrator nie gwarantuje, że inne niż wskazane w ust. 1 urządzenia i oprogramowanie umożliwią poprawne korzystanie z Serwisu lub jego poszczególnych elementów, w szczególności Usług Elektronicznych udostępnianych w Serwisie.
 3. Możliwość korzystania z poszczególnych Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie może być uzależniona od dokonania określonych konfiguracji urządzenia Użytkownika oraz spełnienia innych wymagań technicznych, o których Użytkownik informowany jest w uregulowaniach szczególnych określonych w zakładkach przeznaczonych dla udostępniania tych usług.
 • Opłaty za korzystanie z Serwisu i Usług Elektronicznych
 1. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu i Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie jest nieodpłatne, o ile w odniesieniu do danej funkcjonalności lub Usługi Elektronicznej wyraźnie i jednoznacznie nie wskazano inaczej.
 2. W przypadku, gdy Administrator pobiera opłaty za korzystanie z Serwisu lub Usługi Elektronicznej udostępnianej w Serwisie, jest to wyraźnie komunikowane Użytkownikowi przed skorzystaniem z nich, jednocześnie z podaniem wysokości opłaty i umożliwieniem podjęcia Użytkownikowi swobodnej i jednoznacznej decyzji, czy chce z płatnej funkcjonalności Serwisu lub płatnej Usługi Elektronicznej skorzystać.
 3. Administrator zwraca uwagę, że:
  • korzystanie z Serwisu może wiązać się dla użytkownika Serwisu z opłatami na rzecz osób trzecich z tytułu uzyskania dostępu do sieci Internet i transmisji danych, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności; opłaty te nie są pobierane przez Administratora i nie stanowią dla Administratora wynagrodzenia za korzystanie z Serwisu;
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opłaty z tytułu korzystania z serwisów internetowych i usług elektronicznych świadczonych przez osoby trzecie, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Serwisu; opłaty te nie są pobierane przez Administratora.
 4. Administrator może wprowadzać lub modyfikować opłaty w odniesieniu do poszczególnych Usług Elektronicznych. Wprowadzenie opłaty lub jej zmianę Administrator komunikuje z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, poprzez umieszczenie informacji w Serwisie, oraz przesłanie jej pocztą elektroniczną Użytkownikom posiadającym aktywne Konto. W odniesieniu do Użytkowników korzystających z Usługi Elektronicznej w stosunku do której Administrator wprowadził opłatę lub zmienił wysokość opłaty dotychczasowej, niezależnie od powyższego powiadomienia, przy pierwszym korzystaniu z Usługi Elektronicznej, w stosunku do której Administrator wprowadził lub zmienił opłatę, Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji), czy zamierza korzystać z Usługi Elektronicznej po wprowadzeniu lub zmianie wysokości opłaty.
 5. Administrator nie wprowadzi opłat za korzystanie z Konta bez jednoczesnego udostępnienia innej nieodpłatnej Usługi Elektronicznej zapewniającej możliwość rozliczania Usług i Towarów za pomocą Bonów.
 • Niedozwolone korzystanie
 1. Za niedozwolone korzystanie z Serwisu i oferowanych w jego ramach Usług Elektronicznych uznaje się jakiekolwiek świadome lub nieświadome działania Użytkownika prowadzące do naruszenia Regulaminu, dobrego imienia Administratora lub osób trzecich, lub naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności, za działania niedozwolone w Serwisie uznaje się:
  • działania skutkujące naruszeniem dóbr osobistych innych osób;
  • prowadzenie przez Użytkownika działalności komercyjnej, promocyjnej lub reklamowej;
  • prowadzenie przez Użytkownika wszelkiego rodzaju agitacji, w szczególności politycznej lub religijnej;
  • wykorzystanie Usług Elektronicznych w celu rozsyłania spamu, niezamówionej informacji handlowej lub zakłócania pracy innych usług;
  • umieszczanie w Serwisie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji;
  • umieszczanie w Serwisie materiałów naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji, w tym materiałów wulgarnych, obrażających godność, szkalujących lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
  • umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie;
  • wielokrotne umieszczanie tych samych lub podobnych treści lub innych elementów;
  • umieszczanie treści niezwiązanych z tematyką Serwisu;
  • sugerowanie w jakikolwiek sposób tożsamości lub związków Użytkownika z Administratorem lub Moderatorem lub ich działaniem;
  • podszywanie się pod innych Użytkowników, podawanie lub sugerowanie nieprawdziwej tożsamości Użytkownika;
  • udostępnianie Hasła lub umożliwienie dostępu do Usług z ograniczonym dostępem innym osobom;
  • wykorzystanie Usług Elektronicznych w celach prowadzenie działalności reklamowej lub promocyjnej;
  • korzystanie przez Użytkownika ze Złośliwego Oprogramowania.
 2. Administrator, w tym działający w jego imieniu Moderator, może usunąć treści i materiały umieszczone w Serwisie, w jakikolwiek sposób nie spełniające lub naruszające postanowienia Regulaminu, bez uprzedzenia lub powiadomienia Użytkownika.
 3. W przypadku korzystania z Usług z Serwisu i oferowanych w jego ramach Usług Elektronicznych w sposób niezgodny z Regulaminem Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu Użytkownika do danej Usługi Elektronicznej lub wszystkich Usług Elektronicznych.
 • Odpowiedzialność
 1. Administrator ponosi odpowiedzialność za należyte funkcjonowanie Serwisu od strony technicznej.
 2. Administrator ponosi odpowiedzialność za dostarczenie Użytkownikowi Bonów zgodnie ze złożonym przez Użytkownika Zamówieniem, zapewnienie możliwości ich rejestracji i przypisania do Konta i Pacjenta zgodnie z postanowieniami Regulaminu i Regulaminu Bonów oraz za należyte działanie systemu rozliczania Usług i Towarów przy wykorzystaniu Bonów, od strony technicznej.
 3. Za realizację Usługi i/lub sprzedaż Towaru odpowiedzialność ponosi Partner.
 4. Za zażalenia i skargi dotyczące Usługi i/lub sprzedaż Towaru lub konkretnych ustaleń między Użytkownikiem a Partnerem odpowiedzialny jest dany Partner. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zażalenia i skargi dotyczące Partnera i świadczonych przez Partnera Usług. W powyższym zakresie Administrator może natomiast w każdej chwili i według własnego uznania (a) zaoferować Użytkownikowi wsparcie ze strony działu obsługi klienta, (b) pośredniczyć w kontakcie między Partnerem i Użytkownikiem, (c) wskazać możliwość wykonania Usługi lub nabycia Towaru u innego Partnera.
 5. Za jakość Usług Partnera, a także prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Partnera ponosi Partner.
 6. Pozostałe zasady odpowiedzialności w zakresie Bonów, Usług i Towarów określa Regulamin Bonów.
 7. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, ani inne osoby korzystające z Serwisu, za ich prawdziwość, rzetelność oraz za autentyczność fotografii.
 • Kontakt i postępowanie reklamacyjne
 1. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem, w tym składać reklamacje, w sprawach dotyczących Serwisu, Bonów i Usług Elektronicznych pisemnie na adres: ul. Studencka 41 (02-735 Warszawa),
  elektronicznie na adres e-mail: kontakt@pethelp.pl lub telefonicznie pod numerem: 790 277 277.
 2. Administrator może kontaktować się z Użytkownikiem w formie:
  • pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny,
  • elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail,
  • telefonicznej na wskazany przez Użytkownika numer telefonu.
 3. Zgłoszenia i reklamacje powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie przez Administratora odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Użytkownika (imię i nazwisko, adres kontaktowy lub adres e-mail) i powinny być zgłaszane pisemnie na adres: ul. Studencka 41, (02-735 Warszawa) lub elektronicznie na adres e-mail: kontakt@pethelp.pl.
 4. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację Użytkownika będącego Konsumentem w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Administrator informuje, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
  • Użytkownik będący Konsumentem może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  • Użytkownik będący Konsumentem może ponadto wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 6. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 8. Administrator zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016 poz. 1823). Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między Administratorem, a Użytkownikiem będącym Konsumentem jest platforma internetowego rozstrzygania sporów ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 9. Dodatkowe postanowienia dotyczące reklamacji w zakresie Bonów określa Regulamin Bonów.
 • Prawo do odstąpienia
 1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość dotyczącą nabycia Bonu może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn składając Administratorowi oświadczenie na piśmie w terminie do czternastu (14) dni od dnia dostarczenia Bonu. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy wysłać do Sprzedającego przed upływem ww. terminu podpisane oświadczenie Użytkownika o odstąpieniu od umowy. Użytkownik może, lecz nie musi skorzystać z wzoru oświadczenia dostępnego https://pethelp.pl/rezygnacja. Oświadczenie z podpisem Użytkownika może zostać wysłane w postaci skanu drogą elektroniczną na adres kontakt@pethelp.pl, lub w oryginale pocztą na adres ul. Studencka 41 , (02-735 Warszawa). Oświadczenie może być złożone w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (podpis elektroniczny) lub bez podpisu elektronicznego. Można je także złożyć osobiście u Administratora.
 2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, a Bon zostaje unieważniony i staje się nieaktywny.
 3. W związku z tym, że Bon ma postać cyfrową, nie ma potrzeby jego odsyłania lub dokonywania jakichkolwiek innych czynności. Użytkownik nie ponosi również jakichkolwiek dodatkowych kosztów związanych z odstąpieniem.
 4. Zwrot uiszczonej przez Użytkownika kwoty zostanie dokonany w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik. W przypadku, jeśli dokonanie zwrotu w tej samej formie nie jest możliwe, dokona wówczas zwrotu wpłaconych przez Kupującego środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.
 5. Celem dokonania odstąpienia Użytkownik, będący Konsumentem może skorzystać z wzorca formularza, stanowiącego załącznik do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – Dz. U. z 2014 poz. 827), dostępnego https://pethelp.pl/rezygnacja w formie edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku.
 6. Przed upływem wskazanego w ust. 1 powyżej okresu 14 dni nie jest możliwe swobodne odstąpienie od umowy po dacie rozliczenia Usługi lub Towaru z jego wykorzystaniem.
 7. Niezależnie od wszelkich innych praw przysługujących Nabywcy na mocy powszechnie obowiązujących przepisów oraz innych postanowień Regulaminu, Pethelp umożliwia Nabywcy dodatkowo dokonanie odstąpienia od nabycia Bonu, bez konieczności podania przyczyny, pod warunkiem zachowania łącznie wszystkich poniższych warunków:
  • Nabywca złoży Pethelp oświadczenie o odstąpieniu od nabycia Bonu w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od jego nabycia;
  • Nabywca potwierdzi przy odstąpieniu zgodę na rozliczenie kwoty odstępnego wskazanej w ust. 8 poniżej w sposób wskazany w ust. 8 poniżej;
  • Nabywca przed dokonaniem odstąpienia wpłacił Pethelp całą należność tytułem nabycia Bonu a w przypadku, gdy przy nabyciu Bonu wybrano płatność w częściach, gdy Nabywca wpłacił co najmniej kwotę wystarczającą do rozliczenia kwoty odstępnego, wskazanej w podpunkcie 8 poniżej;
  • żadne świadczenie (Usługa ani Towar) nie zostało rozliczone przy użyciu Bonu;
 8. Odstąpienie na podstawie ust. 7 powyżej możliwe jest za zapłatą odstępnego, którego wysokość zależna jest od tego, w jakim czasie od daty nabycia Bonu Nabywca składa oświadczenie o dokonaniu odstąpienia od jego nabycia. Kwota odstępnego wynosi:
  • 1/12 łącznej kwoty należnej za Bon w przypadku, gdy oświadczenie o odstąpieniu Nabywca złoży w terminie 1 miesiąca od jego nabycia;
  • 2/12 łącznej kwoty należnej za Bon w przypadku, gdy oświadczenie o odstąpieniu Nabywca złoży w terminie 2 miesięcy od jego nabycia;
  • 3/12 łącznej kwoty należnej za Bon w przypadku, gdy oświadczenie o odstąpieniu Nabywca złoży w terminie do 3 miesięcy od jego nabycia;
 9. W przypadku dokonania przez Nabywcę odstąpienia na podstawie ust. 7 powyżej Pethelp zatrzymuje kwotę obliczoną zgodnie z ust. 8 powyżej a pozostałe środki wpłacone przez Nabywcę tytułem nabycia Bonu zwraca Nabywcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty skutecznego złożenia przez Nabywcę oświadczenia o odstąpieniu, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca. W przypadku, jeśli dokonanie zwrotu w tej samej formie nie jest możliwe, dokona wówczas zwrotu wpłaconych przez Kupującego środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika
 10. Możliwość odstąpienia przez Nabywcę w terminie i na warunkach wskazanych w ust. 7-9 powyżej nie narusza jakichkolwiek innych praw Nabywcy przysługujących Nabywcy na mocy powszechnie obowiązujących przepisów oraz innych postanowień Regulaminu i jest dodatkowym uprawnieniem dobrowolnie przyznanym przez Pethelp, z którego Nabywca spełniający warunki wskazane w ust. 7 powyżej może skorzystać wedle uznania. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, kwota odstępnego zastrzeżona jest wyłącznie dla odstąpienia w trybie dodatkowego uprawnienia zapewnionego przez Pethelp Nabywcy na mocy ust. 7-9 powyżej i nie dotyczy przypadków skutecznego odstąpienia przez Nabywcę na mocy  odpowiednich, powszechnie obowiązujących przepisów.
 • Postanowienia końcowe
 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie, w formie elektronicznej, pozwalającej na jego utrwalenie przez Użytkowników w na nośniku elektronicznym lub wydrukowanie.
 2. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich Usług Elektronicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora oraz do Bonów. Niektóre Usługi Elektroniczne mogą przewidywać dodatkowe zasady korzystania z nich, zawarte w regulaminach takich Usług Elektronicznych oraz w Regulaminie Bonów. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, postanowienia indywidualnych regulaminów takich Usług Elektronicznych oraz postanowienia Regulaminu Bonów będą miały zastosowanie przed postanowieniami Regulaminu. W pozostałym zakresie, postanowienia Regulaminu i regulaminów poszczególnych Usług Elektronicznych oraz Regulaminu Bonów uzupełniają się.
 3. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 4. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Usługodawca informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia Usług Elektronicznych jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.
 6. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
 7. Użytkownik potwierdza, że do niniejszego Regulaminu został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usług w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników, przy czym Administrator zobowiązany jest do zapewnienia w takim okresie ciągłości z zakresie możliwości rozliczania Usług i Towarów za pomocą Bonów.
 9. Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator zawiadomi Użytkowników poprzez zamieszczenie komunikatu w Serwisie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie a w przypadku Użytkownika posiadającego aktywne Konto, po upływie 14 dni od przesłania informacji o zmianie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 10. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, Użytkownik może poinformować o tym Administratora w terminie 14 dni od dnia informacji o zmianie, co spowoduje likwidację Konta. W odniesieniu do Konta, do którego w dacie zmiany Regulaminu przypisany jest ważny Bon, Administrator nie może dokonać jego likwidacji o ile nie zapewni alternatywnej metody korzystania z Bonu w całym okresie jego ważności.
 11. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź też zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom osób trzecich.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.12.2019.

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA) PDF

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA) DOC