fbpx

Regulamin serwisu

CERTYFIKAT „SAFE E-COMMERCE”

BEZPIECZEŃSTWA I ZGODNOŚCI Z PRAWEM

 

https://eprawohub.pl/

 

 

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

PETHELP.pl

 

1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, jak również warunki dokonywania sprzedaży voucherów przez Usługodawcę (Sprzedawcę) pod domeną https://www.pethelp.pl .
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Usługodawcą ( Sprzedawcą ) w ramach serwisu jest pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-306), przy ul. Niemcewicza 17, lokal 11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS : 0000739662, NIP 951-24-62-441, REGON 380163584.
 4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja. Uznaje się, że przeczytanie i akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem przez Przedsiębiorcę informacji konsumentowi , o których jest mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta – Dz. U. z 2014 poz. 827), informacje te są zawarte w poniższych punktach regulaminu.
 5. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa (jedna z następujących): Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge zaktualizowaną do najnowszej wersji.
 6. Strony związane są postanowieniami niniejszego Regulaminu.


2. Pojęcia i definicje

 

 I. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Formularz Rejestracyjny – formularz, w którym Klient podaje szczegółowe dane potrzebne do dokonania zamówienia.
 • Klient – konsument lub przedsiębiorca, który dokonuje zakupu e-vouchera na usługi weterynaryjne realizowane u Partnera Pethelp .
 • Konto Użytkownika – przydzielony danemu Użytkownikowi panel, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu Internetowego;
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lecz posiadająca zdolność prawną, dokonująca czynności prawnej w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • Partner Pethelp – wystawca voucherów i świadczeniodawca leczenia weterynaryjnego tj. zakład leczniczy dla zwierząt, który zawarł umowę o współpracy z Pethelp na podstawie Regulaminu Współpracy. Usługi weterynaryjne będą świadczone w zakładzie leczniczym przez lekarzy weterynarii, mających prawo wykonywania zawodu zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych z dnia 21 grudnia 1990 r.
 • Posiadacz e-vouchera- osoba, która okazuje e-vouchera lub jest uprawniona do jego realizacji u Partnera Pethelp. Każdy e-voucher jest przypisany do określonego mikroczipu zwierzęcia.
 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Usługodawca (Sprzedawca) – Petmedica.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-306), przy ul. Niemcewicza 17, lokal 11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS : 0000739662, NIP 951-24-62-441, REGON 380163584.
 • Użytkownik – osoba, która korzysta z usług serwisu pethelp.pl
 • E- voucher – dokument na okaziciela dostępny online, wystawiony przez Partnera Pethelp uprawniający do bezgotówkowego nabycia od Partnera Pethelp usług weterynaryjnych.
 • zwierzę – pies lub kot klienta.

 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

I. Oświadczenia

 • Przedmiotem działalności Usługodawcy (Sprzedawcy) jest świadczenie określonych usług w ramach serwisu, jak również sprzedaż e-voucherów na rezerwację usług weterynaryjnych, wystawionych i realizowanych u Partnerów Pethelp.
 • Usługodawca oświadcza, iż zawarł stosowne umowy o współpracy z Partnerami Pethelp, będącymi wystawcami e-voucherów oraz jednocześnie świadczeniodawcami zarezerwowanych usług weterynaryjnych. Na mocy umów z Partnerami Pethelp Usługodawca (Sprzedawca) jest w posiadaniu e-voucherów na rezerwację usług weterynaryjnych przeznaczonych dla klientów.
 • Dostępne na stronie portalu e-vouchery na określone usługi weterynaryjne, pokrywające koszty leczenia weterynaryjnego realizowanego u Partnerów Pethelp nie stanowią polisy ubezpieczenia dla zwierzęcia klienta.
 • Partnerzy Pethelp, jako zakłady lecznicze dla zwierząt, posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania usług.

II. Usługi bezpłatne

 • Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne: Konta Użytkownika oraz Newsletter;
 • Usługa Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji i polega na udostępnieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę możliwości korzystania z Konta Użytkownika. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta. Użytkownik na swoim koncie ma odnotowane zakupione e-vouchery na usługi, wizyty u weterynarza, wraz z zaleceniami i opisem wizyt, jak również kwestie związane z usługą „Program punktowy”, o którym mowa w ust.3.
 • Dla zarejestrowanych Klientów Usługodawca prowadzi określony „Program punktowy”. Rejestracja konta użytkownika powoduje przyznanie automatycznie 500 punktów na koncie klienta. Wartość 1000 punktów jest ustalona na 1 zł.   Ponadto każdy zakup określonych e-voucherów na rezerwację usług w serwisie wiąże się z przyznaniem dodatkowych punktów na koncie klienta. Jest to przeliczane w stosunku 1 zł zamówienie-100 punktów na koncie klienta. Punkty na koncie klienta mogą być wymieniane na określone e-vouchery na usługi.. Szczegóły programu na stronie https://pethelp.pl/moje-konto/, oraz na stronie https://pethelp.pl/uslugi.
 • Klient ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 • W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 • Oprócz dostępu do usług powyższych Usługodawca może zapewnić Klientom możliwość dostępu do innych serwisów i usług administrowanych przez niego lub podmioty trzecie, o czym Klient zostanie poinformowany w ramach Portalu. Do usług świadczonych przez podmioty trzecie stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych i obowiązujących w ramach danego serwisu.

III. Sprzedaż e-voucherów na rezerwację usług weterynaryjnych

 • Sprzedawca umożliwia sprzedaż e-voucherów, które posiada od Partnerów Pethelp na rezerwację określonych usług weterynaryjnych. Wszystkie dostępne usługi są wymienione na stronie https://pethelp.pl/uslugi.
 • E-vouchery, będące przedmiotem sprzedaży stanowią bony różnego przeznaczenia w rozumieniu Dyrektywy  Rady (UE) 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary lub usługi.
 • Miejsce świadczenia usługi nie jest określone w momencie wystawienia i sprzedaży e-vouchera klientowi. Klient może zrealizować e-voucher u danego Partnera Pethelp w ramach sieci pethelp.pl .
 • Partnerzy Pethelp wyrazili zgodę na możliwość realizacji e-voucherów u innych Partnerów Pethelp w ramach sieci pethelp.pl
 • Termin ważności e-vouchera wynosi 12 miesięcy od daty zamówienia. Jedynie w uzasadnionych przypadkach data ważności e-vouchera może ulec wydłużeniu.
 • Niezrealizowanie e-vouchera w terminie ważności, za wyjątkami indywidualnie ustalanymi, oznacza rezygnację Klienta lub posiadacza z realizacji e-vouchera, oraz wygaśnięcie wszelkich praw związanych z zawartą umową, w szczególności powoduje brak możliwości realizacji e-vouchera i z tego tytułu nie przysługują ani klientowi ani posiadaczowi żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej kwoty zapłaty. Kwota ta stanowi zryczałtowane wynagrodzenie za nabycie e-vouchera oraz utrzymywanie Partnera Pethelp w ramach sieci pethelp.pl w gotowości do zawarcia umowy na realizację e-vouchera oraz poniesionych w tym celu kosztów.
 • Wartość określonych e-voucherów wyrażona jest w złotych polskich (PLN) brutto i stanowi maksymalną wartość usługi lub pakietu usług, którą klient może nabyć od Partnera Pethelp w ramach sieci pethelp.pl na podstawie e-vouchera.
 • E-voucher nie podlega wymianie na gotówkę i można go użyć tylko raz.
 • Dany e-voucher może zostać wymieniony na inny równoważny e-voucher na określone usługi do czasu ważności danego e-vouchera. W przypadku śmierci zwierzęcia przed upływem ważności e-vouchera istnieje możliwość zamiany na równoważny przypisany do innego zwierzęcia.
 • Przy realizacji e-vouchera na określone usługi Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość e-vouchera. Jeśli wartość usługi jest wyższa od wartości e-vouchera, Klient jest zobowiązany dopłacić różnicę w sposób ustalony przez niego ze Sprzedawcą lub Partnerem Pethelp.
 • Klientem jest podmiot, który dokonał zakupu e-vouchera.
 • Znajdujące się na stronach internetowych serwisu informacje o usługach i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zakupienia ustalonej ilości podanych usług na warunkach określonych w serwisie. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza złożenie przez niego oferty zakupu od Sprzedającego usług wskazanych w zamówieniu.
 • Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 • Proces zamówienia e-vouchera jest następujący :
  1. Klient wypełnia formularz rejestracyjny, w którym podaje niezbędne informacje dotyczące własnej osoby oraz posiadanego zwierzęcia, w tym określony nr mikroczip, do którego będzie przypisany dany e-voucher.
  2. Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy. Klient, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy.
 • Klient po wyborze sposobu zapłaty Ceny (cena brutto) przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Serwisu, w którym jest zawarta informacja, iż zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 • W momencie składania zamówienia Klient może zrealizować określone kody rabatowe, otrzymane uprzednio od Sprzedawcy.
 • Przed zawarciem Umowy sprzedaży e-voucherów Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Serwisu Pethelp oraz Polityki prywatności.
 • Dostawa e-voucherów następuję drogą online na podany przez klienta adres e-mail.
 • Klient może zamówić dowolną ilość e-voucherów na rezerwację usług weterynaryjnych odnoszących się do posiadanych przez siebie zwierząt, jak również dokonać ich wymiany na inne równoważne do czasu ich ważności.
 • Dany klient, po wcześniejszych uzgodnieniach, może otrzymać również zindywidualizowany link do zamówienia e-vouchera na rezerwację określonego pakietu usług weterynaryjnych do realizacji u danego Partnera Pethelp. W takich wypadkach obowiązuje dodatkowo przekazane klientowi ogólne warunki świadczenia usług w ramach sieci pethelp.pl oraz wzajemne uzgodnienia.
 • Realizacja e-voucherów nie musi być dokonana przez zamawiającego klienta. Do realizacji zamówionych e-voucherów jest uprawniony Posiadacz e-vouchera.
 • Warunkiem realizacji e-voucherów zamówionych w ramach serwisu i udzielenia świadczenia weterynaryjnego przez Partnera Pethelp w ramach sieci pethelp.pl jest uprzednie uzgodnienie jego terminu. Termin udzielenia świadczenia weterynaryjnego u danego Partnera Pethelp może zostać uzgodniony z personelem recepcji osobiście lub telefonicznie – numery telefonów Partnerskich Placówek dostępne są na stronie pethelp.pl
 • Dany e-voucher odnosi się do wskazanego numeru mikroczip, jakie zwierzę ma podskórnie wszczepione . Sprzedawca umożliwia Partnerowi Pethelp w jego Panelu Lekarza weryfikację i przyporządkowanie określonych e-voucherów do danego zwierzęcia. W celu realizacji e-vouchera u danego Partnera Pethelp nie jest zatem potrzebny dowód w postaci wydruku e-vouchera do okazania.

 

4. Płatności

 

 • Za zamówione e-vouchery na rezerwację usług weterynaryjnych Klient dokonuje płatności za pośrednictwem operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne, w tym poprzez zapłatę kartą płatniczą. Sprzedawca umożliwia również płatności miesięczne za e-vouchery na rezerwację opieki weterynaryjnej u Partnerów Pethelp.
 • Operatorem serwisu realizującego płatności elektroniczne jest firma Paypal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000289372 o kapitale zakładowym 506.500 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 5252406419, będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.).
 • W przypadku płatności miesięcznej poprzez operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne Klient może przekazać w zleceniu płatności harmonogram obciążeń karty płatniczej w cyklach miesięcznych, według którego realizowane będą cykliczne opłaty usługi zamówionej w serwisie Usługodawcy. Klient może w każdej chwili cofnąć powyższą dyspozycję zlecenia płatności u operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne. W takich sytuacjach Klient będzie zobligowany do dokonywania płatności przelewem na podany przez Usługodawcę nr rachunku bankowego.
 • Klient dokonując płatności zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora, jeżeli w danej usłudze jest taka możliwość. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatora realizującego płatności elektroniczne tj. firmie PayPal dostępny jest na stronie internetowej operatora.
 • Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej, Klient w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.
 • Sprzedawca wystawia i wysyła klientowi notę księgową potwierdzająca dokonanie zapłaty w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w procesie składania zamówienia.

 

5. Prawo odstąpienia od umowy

 

 • Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od daty zamówienia e-vouchera.
 • Konsument może odstąpić od umowy świadczenia usług lub umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
 • Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 • Klient może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy (Sprzedawcy) oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pethelp.pl -Załącznik nr 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.
 • W przypadku zwrotu należności – zwrot nastąpi na nr rachunku bankowego wskazany przez Klienta. Usługodawca(Sprzedawca) ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 • W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Usługodawca (Sprzedawca) dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta, chyba że klient dokonał zapłaty z konta PayPal-wtedy zwrot nastąpi na to konto.
 • W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Usługodawcy (Sprzedawcy) identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot zostanie zrealizowany przekazem pocztowy na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

6. Tryb reklamacyjny i odpowiedzialność

 

 • Klient może zgłosić Usługodawcy(Sprzedawcy) reklamacje zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży e-voucherów, jak również wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Ponadto Klient może złożyć reklamację co do świadczonych usług weterynaryjnych w ramach sieci pethelp.pl za pośrednictwem Usługodawcy serwisu, który następnie przekazuję ją do właściwego Partnera Pethelp.
 • Reklamacja może być złożona w formie pisemnej na adres korespondencyjny Usługodawcy(Sprzedawcy) lub w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny kontakt@pethelp.pl . W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zgłosić żądanie reklamacyjne. Usługodawca(Sprzedawca) niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 • Usługodawca (Sprzedawca) ponosi odpowiedzialność wobec Klienta i Posiadacza e-vouchera za własne działania i zaniechania niezgodne z treścią niniejszego Regulaminu, jednakże odpowiedzialność zostaje ograniczona do wartości szkody poniesionej przez Klienta i Posiadacza e-vouchera. Klient i Posiadacz e-vouchera przyjmują do wiadomości, iż Usługodawca (Sprzedawca) nie ma bezpośredniego wpływu na sposób realizacji e-vouchera, nie jest podmiotem realizującym e-voucher. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy działań Partnera Pethelp, Usługodawca (Sprzedawca) podejmuje w imieniu Klienta i Posiadacza e-vouchera w stosunku do Partnera Pethelp niezbędne działania, uzgadniając je odpowiednio z Klientem i Posiadaczem e-vouchera.
 • Usługodawca (Sprzedawca) nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie e-vouchera wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona, chyba, że Usługodawca (Sprzedawca) zostanie powiadomiony o fakcie zaginięcia zwierzęcia, w terminie umożliwiającym powiadomienie właściwego Partnera Pethelp o takim fakcie. W przeciwnym wypadku Realizację e-vouchera na rzecz osoby nieuprawnionej traktuje się jako realizację na rzecz Posiadacza.
 • Usługodawca (Sprzedawca) informuje Klienta, będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 • Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

7. Ochrona danych osobowych

 

 • Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca (Sprzedawca), jako Administrator danych osobowych, zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa europejskiego i polskiego oraz w zgodnie z Polityką Prywatności.
 • Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (RODO). Usługodawca (Sprzedawca) stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 • Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na Stronie Internetowej. Szczegóły w Polityce prywatności.

 

8. Postanowienia końcowe 

 

 • Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 • Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis Internetowy oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 • O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA) PDF

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA) DOC